Làm thế nào để biết khách hàng B2B của bạn với máy học

Các công ty B2C được coi là những người đi đầu trong các sáng kiến ​​phân tích khách hàng. Các kênh khác nhau như thương mại điện tử, truyền thông xã hội và thương mại di động đã cho phép các doanh nghiệp như vậy tạo ra tiếp thị và cung cấp các dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Đặc biệt, dữ liệu phong phú và phân tích nâng cao thông qua quy trình máy học đã cho phép các nhà chiến lược B2C nhận biết tốt hơn hành vi của người tiêu dùng và hoạt động của họ thông qua các hệ thống trực tuyến. Máy học cũng cung cấp một khả năng mới nổi để có được thông tin chi tiết về khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự chấp nhận của các công ty B2B