Tiếp thị cần dữ liệu chất lượng để được theo hướng dữ liệu - Cuộc đấu tranh và giải pháp

Các nhà tiếp thị đang chịu áp lực rất lớn khi phải dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy các nhà tiếp thị nói về chất lượng dữ liệu kém hoặc đặt câu hỏi về việc thiếu quản lý dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu trong tổ chức của họ. Thay vào đó, họ cố gắng hướng tới dữ liệu với dữ liệu xấu. Thật là trớ trêu! Đối với hầu hết các nhà tiếp thị, các vấn đề như dữ liệu không đầy đủ, lỗi chính tả và trùng lặp thậm chí không được coi là một vấn đề. Họ sẽ dành hàng giờ để sửa lỗi trên Excel hoặc họ sẽ nghiên cứu các plugin để kết nối dữ liệu