Đưa "Thông minh" vào Chiến dịch Drive-to-Web

Chiến dịch “chuyển đến web” hiện đại không chỉ đơn giản là đẩy người tiêu dùng đến trang đích được liên kết. Đó là tận dụng công nghệ và phần mềm tiếp thị ngày càng phát triển và hiểu cách tạo các chiến dịch động và được cá nhân hóa để tạo ra kết quả web. Sự thay đổi về trọng tâm Một lợi thế mà một đại lý tiên tiến như Hawthorne nắm giữ là khả năng không chỉ xem xét phân tích mà còn xem xét trải nghiệm người dùng tổng thể và mức độ tương tác. Đây là