3 lĩnh vực thay đổi đối với nền tảng bên cầu trong năm 2017

Có thể nói rằng năm 2016 đã trở thành kỷ nguyên truy vấn bài trên giây (QPS) cho Nền tảng bên cầu (DSP) và các giải pháp mua phương tiện đa kênh. Cho dù DSP có thể thúc đẩy khả năng hiển thị 500,000 lần hiển thị / giây hay 3 triệu lần hiển thị / giây, tính khả dụng để mua đã trở thành yếu tố khác biệt cạnh tranh trên tất cả các nền tảng mua phương tiện đa kênh. Ngày nay, hầu hết các thương hiệu đều giả định rằng DSP sẽ tự động được tích hợp với tất cả các trao đổi quảng cáo chính trong khi vẫn mang lại phạm vi tiếp cận kênh chéo với ít nhất