Vệ sinh dữ liệu: Hướng dẫn nhanh để xóa hợp nhất dữ liệu

Thanh trừng hợp nhất là một chức năng quan trọng cho các hoạt động kinh doanh như tiếp thị qua thư trực tiếp và thu thập một nguồn sự thật duy nhất. Tuy nhiên, nhiều tổ chức vẫn tin rằng quá trình thanh lọc hợp nhất chỉ giới hạn ở các kỹ thuật và chức năng của Excel, vốn có rất ít tác dụng để khắc phục các nhu cầu ngày càng phức tạp về chất lượng dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ giúp doanh nghiệp và người dùng CNTT hiểu quy trình thanh lọc hợp nhất và có thể khiến họ nhận ra lý do tại sao nhóm của họ không thể