Jonathan Tomek

Jonathan Tomek là Phó Chủ tịch, Nghiên cứu và Phát triển tại yếu tố kỹ thuật số. Jonathan là một nhà nghiên cứu tình báo mối đe dọa dày dạn kinh nghiệm với nền tảng về điều tra mạng, xử lý sự cố, phân tích phần mềm độc hại và nhiều kỹ năng công nghệ khác.