Sức mạnh của Tiếp thị Cá nhân hóa

Bạn có nhớ khi Nike giới thiệu chiến dịch Just Do It của mình không? Nike đã có thể đạt được quy mô và nhận thức thương hiệu lớn với khẩu hiệu đơn giản này. Biển quảng cáo, TV, radio, báo in… 'Just Do It' và Nike swoosh ở khắp mọi nơi. Thành công của chiến dịch phần lớn được quyết định bởi số lượng người mà Nike có thể xem và nghe thông điệp đó. Cách tiếp cận cụ thể này đã được hầu hết các thương hiệu lớn sử dụng trong thời kỳ tiếp thị đại chúng hoặc 'kỷ nguyên chiến dịch' và nói chung