Tương lai của bán hàng B2B: Kết hợp các nhóm bên trong và bên ngoài

Đại dịch COVID-19 gây ra những hậu quả lan tỏa trong toàn cảnh B2B, có lẽ quan trọng nhất là xung quanh cách các giao dịch đang diễn ra. Chắc chắn, tác động đến việc mua hàng của người tiêu dùng là rất lớn, nhưng đối với doanh nghiệp thì sao? Theo Báo cáo Người mua sắm tương lai B2B năm 2020, chỉ có 20% khách hàng mua hàng trực tiếp từ các đại diện bán hàng, giảm so với mức 56% của năm trước. Chắc chắn, ảnh hưởng của Amazon Business là đáng kể, nhưng 45% người trả lời khảo sát cho biết rằng mua