Sử dụng thử nghiệm tự động để cải thiện trải nghiệm của lực lượng bán hàng

Luôn đón đầu những thay đổi và lặp lại nhanh chóng trong một nền tảng doanh nghiệp quy mô lớn, chẳng hạn như Salesforce, có thể là một thách thức. Nhưng Salesforce và AccelQ đang làm việc cùng nhau để đáp ứng thách thức đó. Sử dụng nền tảng quản lý chất lượng linh hoạt của AccelQ, được tích hợp chặt chẽ với Salesforce, tăng tốc và cải thiện đáng kể chất lượng của các bản phát hành Salesforce của một tổ chức. AccelQ là một nền tảng hợp tác mà các công ty có thể sử dụng để tự động hóa, quản lý, thực thi và theo dõi thử nghiệm Salesforce. AccelQ là bài kiểm tra liên tục duy nhất