Định giá Marcom: Một sự thay thế cho Thử nghiệm A / B

Vì vậy, chúng tôi luôn muốn biết marcom (truyền thông tiếp thị) đang hoạt động như thế nào, cả với tư cách là một phương tiện và cho một chiến dịch riêng lẻ. Để đánh giá marcom, người ta thường sử dụng thử nghiệm A / B đơn giản. Đây là một kỹ thuật trong đó lấy mẫu ngẫu nhiên điền vào hai ô để điều trị chiến dịch. Một ô nhận được bài kiểm tra và ô khác sẽ không. Sau đó, tỷ lệ phản hồi hoặc doanh thu ròng được so sánh giữa hai ô. Nếu ô kiểm tra hoạt động tốt hơn ô kiểm soát