5 bài học rút ra từ hơn 30 triệu lượt tương tác 2021-XNUMX với khách hàng vào năm XNUMX

Vào năm 2015, tôi và người đồng sáng lập đã bắt đầu thay đổi cách các nhà tiếp thị xây dựng mối quan hệ với khách hàng của họ. Tại sao? Mối quan hệ giữa khách hàng và phương tiện kỹ thuật số về cơ bản đã thay đổi, nhưng hoạt động tiếp thị không phát triển cùng với nó. Tôi thấy rằng có một vấn đề lớn về tín hiệu thành nhiễu và trừ khi các thương hiệu quá liên quan, họ không thể có được tín hiệu tiếp thị của mình đủ mạnh để có thể nghe thấy qua tĩnh. Tôi cũng thấy rằng xã hội đen tối đang gia tăng, nơi