SOCXO: Tiếp thị Vận động với Định giá Dựa trên Hiệu suất

Là một phần của bối cảnh Tiếp thị nội dung, Tiếp thị kỹ thuật số cho đến nay vẫn là cách tiếp cận ưa thích của các Thương hiệu để tiếp cận và thu hút khán giả trực tuyến. Mô hình Tiếp thị kỹ thuật số điển hình bao gồm sự kết hợp của Tiếp thị qua Email, Tìm kiếm và Truyền thông Xã hội và cho đến nay đã sử dụng một cách tiếp cận công thức và trả phí để tạo và phân phối nội dung thương hiệu trực tuyến. Tuy nhiên, đã có những thách thức và tranh luận về chiến lược, khả năng đo lường, kết quả và ROI của phương tiện trả phí