Thu hồi nợ cho các công ty khởi nghiệp thương mại điện tử: Hướng dẫn cuối cùng

Lỗ dựa trên giao dịch là một thực tế của cuộc sống đối với nhiều doanh nghiệp, vì các khoản bồi hoàn, hóa đơn chưa thanh toán, hoàn nhập hoặc các sản phẩm chưa hoàn trả. Không giống như các doanh nghiệp cho vay vốn phải chấp nhận tỷ lệ thua lỗ lớn như một phần trong mô hình kinh doanh của họ, nhiều công ty khởi nghiệp coi tổn thất giao dịch như một mối phiền toái không cần quan tâm nhiều. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tăng đột biến do hành vi của khách hàng không được kiểm soát và tồn đọng tổn thất có thể giảm đáng kể với một số