Cách phân tích dữ liệu lớn trở nên quan trọng đối với DSP

Phân tích dữ liệu lớn đã là nền tảng cho các kế hoạch tiếp thị hiệu quả và công nghệ quảng cáo trong vài năm nay. Với các số liệu thống kê để hỗ trợ ý tưởng về tính hiệu quả của phân tích dữ liệu lớn, đây là một quảng cáo chiêu hàng dễ dàng để đề xuất trong công ty của bạn và thậm chí có thể khiến bạn trở thành người đề xuất nó. Phân tích dữ liệu lớn kiểm tra một loạt dữ liệu lớn (như tên có thể ngụ ý) và cho phép người kiểm tra sử dụng dữ liệu đó