Pollfish: Cách cung cấp khảo sát trực tuyến toàn cầu một cách hiệu quả thông qua thiết bị di động

Bạn đã tạo bản khảo sát nghiên cứu thị trường hoàn hảo. Bây giờ, bạn sẽ phân phối bản khảo sát của mình như thế nào và nhanh chóng nhận được số lượng phản hồi có ý nghĩa thống kê? 10% trong tổng số 18.9 tỷ USD chi tiêu cho nghiên cứu thị trường trên thế giới được chi cho các cuộc khảo sát trực tuyến ở Hoa Kỳ. Bạn đã nghiền ngẫm điều này nhiều lần hơn so với việc bạn đến máy pha cà phê. Bạn đã tạo các câu hỏi khảo sát, tạo mọi kết hợp các câu trả lời – thậm chí hoàn thiện thứ tự của các câu hỏi. Sau đó, bạn đã xem xét bản khảo sát và thay đổi