PowerChord: Quản lý và phân phối khách hàng tiềm năng địa phương tập trung cho các thương hiệu do đại lý phân phối

Các thương hiệu lớn hơn có được, các bộ phận chuyển động xuất hiện nhiều hơn. Các thương hiệu được bán thông qua một mạng lưới các đại lý địa phương có một bộ mục tiêu kinh doanh, ưu tiên và trải nghiệm trực tuyến thậm chí còn phức tạp hơn để xem xét - từ quan điểm thương hiệu xuống cấp địa phương. Thương hiệu muốn được dễ dàng phát hiện và mua. Các đại lý muốn có khách hàng tiềm năng mới, lượng người ghé thăm nhiều hơn và tăng doanh số bán hàng. Khách hàng muốn có trải nghiệm mua hàng và thu thập thông tin dễ dàng - và họ muốn nó nhanh chóng.