Suy ra khách hàng tiềm năng mới ròng: Xác định và gửi khách hàng tiềm năng tốt nhất trong lực lượng bán hàng

Các doanh nghiệp đang vật lộn để giải thích hàng núi dữ liệu về khách hàng của họ và điều gì thúc đẩy họ. Gần như không thể nhìn thấy khu rừng từ trên cây khi mọi người tập trung vào hệ thống ghi chép của họ so với việc trích xuất thông tin chi tiết hữu ích từ tất cả các tín hiệu trong các hệ thống khác nhau như Salesforce, Marketo và Google Analytics, cũng như các nguồn không có cấu trúc từ web. Rất ít công ty có đủ nguồn lực hoặc chuyên môn để khai thác dữ liệu của họ và áp dụng các phân tích xác định