Cần Trợ giúp Tiếp thị cho Đối tượng Kỹ thuật? Bắt đầu ở đây

Kỹ thuật không phải là một nghề giống như một cách để nhìn ra thế giới. Đối với các nhà tiếp thị, việc xem xét góc độ này khi nói chuyện với các đối tượng kỹ thuật sáng suốt có thể là sự khác biệt giữa việc được coi trọng và bị bỏ qua. Các nhà khoa học và kỹ sư có thể là đối tượng khó tìm hiểu, đó là chất xúc tác cho Báo cáo trạng thái tiếp thị với kỹ sư. Trong năm thứ tư liên tiếp, TREW Marketing, tập trung hoàn toàn vào tiếp thị kỹ thuật