Trình tạo chuỗi truy vấn UTM của chiến dịch Google Analytics

Trình tạo URL chiến dịch Google Analytics UTM

Sử dụng công cụ này để tạo URL Chiến dịch Google Analytics của bạn. Biểu mẫu xác thực URL của bạn, bao gồm logic về việc nó đã có chuỗi truy vấn bên trong hay chưa và thêm tất cả các biến UTM thích hợp: utm_campaign, utm_source, utm_mediumvà tùy chọn utm_termutm_content.Nếu bạn đang đọc nội dung này qua RSS hoặc email, hãy nhấp qua trang web để sử dụng công cụ:

Trình tạo URL chiến dịch Google Analytics UTM

Cách Thu thập và Theo dõi Dữ liệu Chiến dịch trong Google Analytics

Đây là một video kỹ lưỡng về lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch của bạn bằng Google Analytics.

Báo cáo Chiến dịch Google Analytics của tôi ở đâu?

Báo cáo Google Analytics được tìm thấy trong menu Chuyển đổi và bạn có thể thêm bất kỳ thứ nguyên bổ sung nào mà bạn đã xác định ở trên. Hãy nhớ rằng dữ liệu Google Analytics không phải là dữ liệu tức thời mà cần một thời gian trước khi được cập nhật.

Báo cáo Chiến dịch Google Analytics