Từ viết tắt CMS

CMS

CMS là từ viết tắt của Hệ thống quản lý nội dung.

một ứng dụng hợp nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo, chỉnh sửa, quản lý và phân phối nội dung. CMS tách thiết kế và chủ đề khỏi nội dung, cho phép một công ty xây dựng và chỉnh sửa trang web mà không cần nhà phát triển. WordPress là một CMS phổ biến.