Cách đồng bộ hóa 2 Lịch Google

Với việc mua lại đại lý của tôi và hiện đang làm đối tác cho đối tác Salesforce mới của mình, tôi gặp sự cố khi đang chạy hai tài khoản G Suite và hiện có 2 lịch để quản lý. Tài khoản đại lý cũ của tôi vẫn đang hoạt động để sử dụng cho các ấn phẩm và bài phát biểu của tôi - và tài khoản mới dành cho Highbridge. Trong khi tôi có thể chia sẻ và xem từng lịch trên mặt khác, tôi cũng cần hiển thị thời gian