Email: Số trang không truy cập mềm và số trang bị trả lại cứng Tra cứu và định nghĩa

Email bị trả lại là khi một email không được doanh nghiệp hoặc máy chủ thư của Nhà cung cấp dịch vụ Internet chấp nhận cho một địa chỉ email cụ thể và một mã được trả lại có nghĩa là thư đã bị từ chối. Số lần trả lại được định nghĩa là mềm hoặc cứng. Các thư trả lại mềm thường là tạm thời và về cơ bản là một mã để cho người gửi biết rằng họ có thể muốn tiếp tục cố gắng. Số lần trả lại khó thường là vĩnh viễn và được mã hóa để cho biết