Xác thực chiến lược truyền thông xã hội của bạn dựa trên danh sách kiểm tra 8 điểm này

Hầu hết các công ty đến với chúng tôi để được hỗ trợ về truyền thông xã hội đều coi truyền thông xã hội như một kênh xuất bản và mua lại, hạn chế nghiêm trọng khả năng phát triển nhận thức, quyền hạn và chuyển đổi thương hiệu của họ trực tuyến. Phương tiện truyền thông xã hội còn nhiều hơn thế nữa, bao gồm lắng nghe khách hàng và đối thủ cạnh tranh của bạn, mở rộng mạng lưới của bạn và tăng cường quyền hạn mà con người và thương hiệu của bạn có trực tuyến. Nếu bạn giới hạn mình chỉ xuất bản và mong đợi bán được ở đây và