DataRobot: Nền tảng học máy tự động dành cho doanh nghiệp

Nhiều năm trước, tôi đã phải thực hiện một phân tích tài chính khổng lồ cho công ty của mình để dự đoán liệu việc tăng lương có thể làm giảm tình trạng nghỉ việc của nhân viên, chi phí đào tạo, năng suất và đạo đức tổng thể của nhân viên hay không. Tôi nhớ đã chạy và thử nghiệm nhiều mô hình trong nhiều tuần, tất cả đều kết luận rằng sẽ tiết kiệm được. Giám đốc của tôi là một người tuyệt vời và yêu cầu tôi quay lại kiểm tra họ một lần nữa trước khi chúng tôi quyết định tăng lương cho vài trăm nhân viên.