Bạn nên Nỗ lực Tiếp thị ở đâu vào năm 2020?

Hàng năm, Giám đốc Tiếp thị tiếp tục dự đoán và thúc đẩy các chiến lược mà họ thấy là xu hướng cho khách hàng của mình. PAN Communications luôn làm rất tốt việc thu thập và phân phối thông tin này một cách cô đọng - và năm nay họ đã đưa vào đồ họa thông tin sau đây, Dự đoán CMO 2020, để làm cho nó dễ dàng hơn. Trong khi danh sách các thử thách và bộ kỹ năng dường như là vô tận, tôi thực sự tin rằng chúng có thể được tóm gọn lại thành 3 vấn đề riêng biệt: