Truyền thông xã hội như một công cụ quản lý khủng hoảng

Chúng tôi đã đi trước thời đại! Khoảng 5 năm trước, tôi đã hợp tác với Adam Small và chúng tôi đã xây dựng một tích hợp cảnh báo văn bản thú vị với WordPress. Hy vọng của chúng tôi là những người quản lý khủng hoảng sẽ mua và sử dụng nó… đăng cảnh báo và hướng mọi người quay lại trung tâm chỉ huy được xây dựng trên WordPress để lấy thông tin của họ. 5 năm sau và có vẻ như những người quản lý khủng hoảng cuối cùng đã áp dụng phương tiện truyền thông xã hội để