Báo cáo Nhân khẩu học Miễn phí? Cảm ơn Facebook!

Bạn đã bao giờ muốn có được hồ sơ nhân khẩu học tốt về khách hàng hoặc người đăng ký email của mình chưa? Các công ty phải trả một khoản kha khá để gửi danh sách của họ đến các công ty để đối sánh và lập hồ sơ địa chỉ email trên đó. Sự thật là bạn không cần phải làm vậy! Facebook for Business có các báo cáo rất mạnh mẽ - và chúng không khiến bạn mất một xu. Sử dụng công cụ Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, bạn có thể tải lên danh sách email của riêng mình và sau đó chạy