Leger Metrics: Báo cáo có thể hành động được bằng tiếng nói của khách hàng (VoC)

Leger Metrics cung cấp một nền tảng để hỗ trợ công ty của bạn hiểu rõ hơn về cách trải nghiệm khách hàng thúc đẩy sự hài lòng, lòng trung thành và lợi nhuận trên toàn công ty của bạn. Nền tảng Tiếng nói của khách hàng (VoC) cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để nắm bắt phản hồi của khách hàng với các tính năng sau: Phản hồi của khách hàng - Mời phản hồi của khách hàng và thu thập thông qua di động, web, SMS và điện thoại. Báo cáo và Phân tích - Cung cấp thông tin chi tiết cho đúng người, vào đúng thời điểm