Trận chiến cho Hộp thư đến

Trung bình, người đăng ký nhận được 416 email thương mại mỗi tháng ... đó là rất nhiều email đối với một người bình thường. Nhiều người đọc email liên quan đến tài chính và du lịch của họ hơn bất kỳ loại nào khác… và điều quan trọng cần lưu ý là người đăng ký không chỉ đăng ký email của bạn - họ cũng đăng ký đối thủ cạnh tranh của bạn. Đảm bảo email của bạn được thiết kế tốt và đáp ứng cho các thiết bị di động là điều tối thiểu tuyệt đối. Có một email hấp dẫn