Đó là 10 phần trăm cuối cùng

Trong vài tháng qua, chúng tôi đã có ít nhất một tá bản phát hành chức năng mới trong ứng dụng và tích hợp của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi cũng có một vài dự án đã được bắt đầu từ nhiều tháng trước khi tôi đến vẫn chưa sẵn sàng để sản xuất. Đó không phải là lỗi của nhóm, nhưng bây giờ trách nhiệm của tôi là bắt tay vào sản xuất. Không có gì phải bàn cãi khi tôi có đội phù hợp và công nghệ phù hợp. Nhưng 90%