Google Thông báo Chương trình Chia sẻ Doanh thu $ 1 tỷ với BẠN!

Nó không đúng, chỉ là liên kết mồi. Metacafe, một hệ thống tìm kiếm và xếp hạng video, vừa vượt qua 1,000,000 đô la doanh thu được chia sẻ với những người tạo nội dung của nó. Mike báo cáo rằng Revver cũng đạt 1,000,000 đô la doanh thu được chia sẻ trong năm nay. Tôi đã chỉ trích cuộc tấn công của Google đối với các nhà cung cấp nội dung yêu cầu thanh toán cho vị trí liên kết. Michael Graywolf cũng có… anh ấy cũng đang nhận các trang web lớn để giao nhiệm vụ cho Google Powers-That-Be. Google tuyên bố rằng