Bước đầu tiên trong kinh doanh xã hội: Khám phá

Gần đây tôi đã đọc xong (lần thứ hai) cuốn sách tuyệt vời, Kinh doanh xã hội theo thiết kế: Chiến lược truyền thông xã hội chuyển đổi cho công ty được kết nối, của Dion Hinchcliffe và Peter Kim. Câu hỏi tôi thường nghe là "Chúng ta bắt đầu từ đâu?" Câu trả lời ngắn gọn là bạn nên bắt đầu từ đầu, nhưng cách chúng ta xác định sự khởi đầu có lẽ là bước quan trọng nhất. Làm thế nào để một tổ chức tích hợp các khái niệm hợp tác xã hội và kinh doanh xã hội