Cách tạo chiến dịch tương tác lại cho người đăng ký không hoạt động

Gần đây, chúng tôi đã chia sẻ một đồ họa thông tin về cách đảo ngược tỷ lệ tiêu hao tương tác qua email của bạn, với một số nghiên cứu điển hình và thống kê về những gì có thể làm với chúng. Đồ họa thông tin này từ Email Monks, Email tái tương tác, đưa nó đến một mức độ chi tiết sâu hơn để cung cấp một kế hoạch chiến dịch thực tế để đảo ngược sự suy giảm hiệu suất email của bạn. Một danh sách email trung bình giảm 25% mỗi năm. Và, Theo báo cáo Marketing Sherpa năm 2013, 75% người đăng ký #email