Từ Cá nhân hóa đến Trí tuệ Cảm xúc Độ nét cao

Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao được nhiều người yêu thích, thể hiện phong độ mạnh mẽ và thường thành công hơn. Họ nhấn mạnh và có kỹ năng xã hội tốt: họ thể hiện nhận thức về cảm xúc của người khác và thể hiện nhận thức này trong lời nói và hành động của họ. Họ có thể tìm thấy điểm chung với nhiều người và nuôi dưỡng các mối quan hệ vượt ra ngoài sự thân thiện và khả năng hòa hợp. Họ đạt được điều này bằng cách chú ý và phân tích