Bạn đang đầu tư vào các mặt hàng khuyến mại?

Cuối tuần trước, tôi đã được nhóm tại Site Strategics mời tham gia chương trình radio Edge of the Web của họ và nói chuyện với một số sinh viên Truyền thông Mới, những người đến từ IU Kokomo để nói chuyện với chúng tôi. Đó là một sự kiện tuyệt vời và các sinh viên đã nhiệt tình và đặt rất nhiều câu hỏi - không chỉ về phương tiện truyền thông mới mà còn về kinh doanh nói chung. Thật đáng khích lệ khi thấy cách