Truyền thông xã hội và Myers Briggs

Trong khi tất cả chúng ta đều độc đáo theo cách này hay cách khác, Carl Jung đã phát triển các kiểu tính cách mà Myers Briggs sau này được thiết kế để đánh giá chính xác. Con người được phân loại là hướng ngoại hoặc hướng nội, cảm nhận hoặc trực giác, suy nghĩ hoặc cảm nhận, và phán đoán hoặc nhận thức. CPP đã tiến thêm một bước nữa và áp dụng nó cho các nền tảng và người dùng mạng xã hội. Điểm nổi bật của kết quả bao gồm: Người ngoài hành tinh có nhiều khả năng sử dụng và chia sẻ trên Facebook hơn. Người hướng nội