Cách tận dụng Theo dõi chuyển đổi trên Facebook

Theo dõi chuyển đổi là một thành phần chính của việc triển khai phân tích của bất kỳ trang web nào. Các phân tích có sẵn không thể xác định liệu khách truy cập có thực sự chuyển đổi hay không. Đối với một số trang web, chuyển đổi là khi một báo cáo chính thức được tải xuống, đối với một số trang web, đó là đăng ký email và đối với các trang web thương mại điện tử, đó là một giao dịch mua thực tế được thực hiện trên trang web. Một số chuyển đổi xảy ra bên ngoài khi khách hàng tiềm năng gọi và đóng cửa. Để đo lường chuyển đổi, pixel theo dõi hoặc pixel chuyển đổi là