PHP và SQL: Tính toán hoặc truy vấn khoảng cách vòng tròn lớn giữa các điểm của vĩ độ và kinh độ với công thức Haversine

Tháng này tôi đã lập trình khá nhiều về PHP và MySQL liên quan đến GIS. Loanh quanh trên mạng, tôi thực sự gặp khó khăn khi tìm một số phép tính Địa lý để tìm khoảng cách giữa hai địa điểm nên tôi muốn chia sẻ chúng ở đây. Cách đơn giản để tính khoảng cách giữa hai điểm là sử dụng công thức Pitago để tính cạnh huyền của một tam giác (A² + B² = C²). Đây là