Tác giả Tom Morris phản hồi lại: Nếu Harry Potter điều hành General Electric

Tôi không tin rằng một ngày nào đó trôi qua mà tôi không chỉ ngạc nhiên về tác động của Internet, Google và Mạng xã hội đối với thế giới của chúng ta. Điều đó nghe có vẻ thực sự 'lập dị' nhưng hôm nay tôi đã về nhà và có một phản hồi rất hài lòng về bài đăng của tôi về cuốn sách của Tom Morris, Nếu Harry Potter điều hành General Electric. Điều đó chỉ làm cho tôi ngày! Toàn bộ bài đăng và các bình luận từ Tom đều có ở đây. Tom đã bán tôi trên