Cách tiếp thị và quảng bá sự kiện tiếp theo của bạn trực tuyến

Chúng tôi đã viết trước đây về cách sử dụng mạng xã hội để tiếp thị sự kiện tiếp theo của bạn và thậm chí một số chi tiết cụ thể về cách sử dụng Twitter để quảng cáo một sự kiện. Chúng tôi thậm chí đã chia sẻ một kế hoạch chi tiết cho tiếp thị sự kiện. Tuy nhiên, đồ họa thông tin này từ DataHero cung cấp một số chi tiết tuyệt vời về việc sử dụng email, thiết bị di động, tìm kiếm và mạng xã hội để quảng bá và tiếp thị các sự kiện của bạn. Thu hút mọi người tham dự sự kiện của bạn không chỉ là làm cho sự kiện trở nên tuyệt vời, bạn phải tiếp thị