Suy nghĩ về Tiếp thị Với Ebooks?

Chúng tôi rất ủng hộ việc định vị lại nội dung… hội thảo trên web thành bài đăng trên blog, bài đăng trên blog với sách trắng, sách trắng thành đồ họa thông tin, đồ họa thông tin cho bản trình bày, bản trình bày thành sách điện tử… bạn càng có thể làm cho nội dung phù hợp với mình, thì bạn càng có thể đầu tư tốt hơn cho nó và nội dung chất lượng tốt hơn mà bạn sẽ xuất bản. E-Reading là một chủ đề trò chuyện trên chương trình radio của chúng tôi với Jim Kukral và sự bùng nổ của nó đã bị các nhà tiếp thị bỏ qua phần lớn. Mặc dù chúng tôi không biết