Sysomos Gaze: Giám sát hình ảnh và video cho mạng xã hội

Bạn là một thương hiệu quốc gia và một khách hàng bị ngược đãi chia sẻ một bức ảnh đáng xấu hổ về thương hiệu của bạn trên mạng xã hội. Họ không gắn thẻ bạn trên ảnh, nhưng chỉ cần không chia sẻ là quá tốt. Nó lan truyền và trước khi bạn biết điều đó, các cảnh báo giám sát của bạn sẽ phát ra khi các trang web hàng đầu bắt đầu đề cập đến bạn và chia sẻ hình ảnh trực tuyến. Động lực đã qua đi và thời gian là điều cốt yếu, nhưng bạn đã quá muộn.