Firefox chiến thắng cuộc chiến trình duyệt

Xem xét thị phần gần đây cho các trình duyệt cung cấp một số thông tin chi tiết về việc ai sẽ thắng và thua trong các cuộc chiến. Firefox tiếp tục xây dựng động lực, Safari đang đi lên và Internet Explorer đang mất dần vị thế. Tôi muốn bình luận về ba điều này với 'lý thuyết' của tôi về những gì đang xảy ra. Internet Explorer Sau khi phá hủy Netscape Navigator, IE thực sự trở thành tiêu chuẩn vàng của mạng. Trình duyệt này đơn giản, hoạt động tốt và được tải sẵn tất cả các Sản phẩm của Microsoft.