JSON Viewer: Công cụ miễn phí để phân tích cú pháp và xem đầu ra JSON của API của bạn

Đôi khi tôi đang làm việc với các API ký hiệu đối tượng JavaScript và tôi cần khắc phục sự cố về cách phân tích cú pháp của mảng được trả về. Tuy nhiên, hầu hết thời gian nó khó vì nó chỉ là một chuỗi đơn. Đó là khi Trình xem JSON trở nên rất tiện dụng để bạn có thể thụt lề dữ liệu phân cấp, mã màu cho dữ liệu đó và sau đó cuộn qua để tìm thông tin bạn cần. Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON) là gì? JSON (Đối tượng JavaScript