Huyền thoại về phân bổ

Một trong những trang trình bày mà tôi thảo luận trong hầu hết mọi cuộc trò chuyện giữa tôi với các doanh nghiệp là một trong những trang trình bày mà tôi gọi là huyền thoại về phân bổ. Trong bất kỳ hệ thống đo lường nào, chúng tôi thích các quy tắc hành vi boolean và rời rạc. Nếu điều này thì đó. Tuy nhiên, đó là một vấn đề vì đó không phải là cách đưa ra quyết định mua hàng. Không quan trọng bạn là người tiêu dùng hay bạn là doanh nghiệp - đó không phải là thực tế của hành trình khách hàng.