Hiểu các API xác minh phân tích cú pháp, tiêu chuẩn hóa và phân phối địa chỉ

Trước khi làm việc trực tuyến, tôi đã làm việc trong một thập kỷ trong ngành công nghiệp báo chí và thư trực tiếp. Bởi vì việc gửi thư hoặc gửi thông tin tiếp thị vật lý rất tốn kém, chúng tôi đã cực kỳ cẩn thận về độ sạch của dữ liệu. Chúng tôi muốn mỗi hộ một mảnh, không bao giờ nhiều hơn. Nếu chúng tôi gửi một loạt các thư trực tiếp giống nhau đến một địa chỉ, điều đó gây ra nhiều vấn đề: Một người tiêu dùng thất vọng, người sẽ chọn không tham gia tất cả các thông tin tiếp thị. Thêm chi phí bưu chính hoặc