5 lý do khiến nhóm bán hàng của bạn không đạt đến hạn ngạch

Qvidian đã xuất bản báo cáo Xu hướng Thực hiện Bán hàng của họ cho năm 2015 và có đầy đủ các số liệu thống kê giữa các bộ phận bán hàng sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất bán hàng của chính mình so với kết quả. Các tổ chức trong năm 2015 đang thực hiện một sự thay đổi cơ bản theo hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo bán hàng phải tập trung vào việc làm cho nhóm của họ thành công hơn bằng cách nhìn xa hơn khả năng bán hàng chiến thuật và trao quyền cho lực lượng bán hàng với việc thực hiện chiến lược bán hàng từ đầu đến cuối. Khi các bộ phận bán hàng đang thúc đẩy tăng tỷ lệ thắng và