Vuelio: Nền tảng quan hệ truyền thông và người ảnh hưởng của bạn

Quan hệ công chúng đã thay đổi đáng kể với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Không còn đủ để quảng cáo một vài cửa hàng và lập danh sách hàng tháng về thương hiệu của bạn. Ngày nay, chuyên gia quan hệ công chúng hiện đại phải xử lý danh sách những người có ảnh hưởng và ấn phẩm ngày càng tăng, sau đó chứng minh tác động của họ đối với một thương hiệu. Phần mềm PR đã phát triển từ việc phân phối thông cáo báo chí đơn giản đến quản lý mối quan hệ hiện đại