Quảng cáo Thương hiệu có hoạt động không?

Quảng cáo thương hiệu có hiệu quả không? Lab42 chỉ hỏi như vậy và tập hợp đồ họa thông tin này với kết quả. Chúng tôi quyết định xem xét cách người tiêu dùng xem các tuyên bố quảng cáo và ý kiến ​​của họ đã vẽ nên một bức tranh thú vị. Chỉ 3% sẽ mô tả tuyên bố trong quảng cáo là rất chính xác và chỉ 21% sẽ mô tả quảng cáo là chính xác một chút. Chúng tôi đã tìm ra chính xác phần nào của quảng cáo mà họ không tin - hầu như tất cả đều chỉ vào Photoshop như một yếu tố quảng cáo