Xây dựng Đề xuất được gắn thương hiệu đẹp như trang web của bạn

Gần đây, chúng tôi đã nhận được một đề xuất và hợp đồng từ một công ty có thương hiệu hoàn hảo. Tuy nhiên, các tài liệu là một thảm họa. Các đường viền mở rộng ra ngoài cài đặt máy in của chúng tôi, nó có hai phần (hai lệnh in, hai chữ ký) và tôi phải in, ký, quét và gửi lại đề xuất đã ký qua email. Tệ hơn hết, đề xuất này rất khó đọc và viết rất khủng khiếp, yêu cầu tôi phải bật theo dõi, chỉnh sửa và quay đi quay lại